Predstavenie Riešenia pre “Oprava Základu Dane pri Nevymožiteľnej Pohľadávke a jej Účtovanie”(v Angličtine BDR–Bad debt relief)


Čo je Nevymožiteľná pohľadávka relevantná pre opravu základu dane?

Doplnením zákona 222/2004 o dani y pridanej hodnoty (DPH)  od 1.januára 2021 nadobudlo účinnosť novozavedené ustanovenie § 25a, ktoré je transpozíciou článku 90. Odsek 2 smernice 2006/112/ES, na základe ktorého si základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1, znížiť, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľnou podľa odseku 2.  

Po identifikovaní relevantnej nevymožiteľnej pohľadávky, proces vytvorenia opravného daňového dokladu na zníženie základu dane môže byť iniciovaný. Tieto opravné doklady sú reportované ako daňové doklady aj v kontrolnom výkaze DPH a reportingu pre DPH. 

Procesný Diagram – Základný Proces Vrátane Napojenia na KV DPH

Poznámka: Tento blog popisuje proces vytvárania opravných dokladov len v oblasti Zmluvný kontokorentný účet (FI-CA Contract Accounts Receivable and Payable) a je nezávislý od Industry Solutions.

Základný Proces

Základným predpokladom pre vytvorenie opravných dokladov je konfigurácia customizingu, ktorá je popísaná v časti “Predpoklady”. 

 1. Účtovanie faktúr/daňových dokladov (pohľadávky): Poskytovateľ služieb/produktov vystaví faktúru/daňový doklad odberateľovi a odvedie DPH daňovému úradu. V prípade, ak je pohľavka identifikovaná ako nevymožiteľná a spĺňa definované podmienky je možné zahájiť proces opravy a vytvoriť opravný daňový doklad.
 2. Proces opravy – označenie položiek: Prvým krokom v rámci frameworku pre opravy DPH v procese opravy je označenie položiek pohľadávok, pre ktoré sa má oprava zrealizovať. Tento krok je označený žltou farbou v rámci procesného diagram a výsledkom označené položky pre opravu.
  Označenie nevymožiteľných položiek je možné zrealizovať pomocou transakcie FKKID_TC v dialógu alebo na pozadí a označené položky sú následne uložené v databázovej tabuľke DFKKIDTCT:
  • V sekcií “Rozsah platnosti” vyber “Položky pre spracovanie”, v sekcií “Akcia” vyber Pridať/Odstrániť označenie položiek”, v sekcií “Riadenie” vyber “V dialógu.
  • V sekcií “Vstupné parametre” vyber “Typ opravy” = “1” “Oprava DPH” a v sekcií “Dáta opravovaného dokladu” vo výberových kritériách zadaj napr. referenčné číslo FI-CA dokladu/dokladov, pre ktoré majú byť označené položky a klikni na “Vykonanie. 
  • V ponúknutom zozname vyber požadovanú položku/položky a klikni na “Nastaviť označenie” a zadaj “Dôvod opravy” a prípadne “ID referenciu externého paketu”.  Je tiež možné odznačiť už označenú položku kliknutím na “Odstrániť označenie.”
  • Po úspešnom označení relevantných položiek pre opravu, je zadaný dôvod opravy priradený v stĺpci “Dôvod opravy” a ďalšie informačné údaje v každej vybranej položke, ktoré sú týmto pripravené na vytvorenie opravných dokladov.
 3. Proces opravy – účtovanie: Druhým krokom v rámci frameworku pre opravy DPH v procese opravy je vyhodnotenie možnosti vytvorenia opravného dokladu a jeho následné zaúčtovanie. Tento krok je označený žltou farbou v rámci procesného diagram a výsledkom sú vytvorené opravné doklady.
  Ak je opravný doklad zaúčtovaný, všetky potrebné informácie o oprave vykonanej pre opravovaný doklad (ako napríklad opravená čiastka, číslo opravného dokladu, atď.) sú uložené v databázovej tabuľke DFKKIDTC pre každú opravenú položku. V rámci riešenia existujú štyri základné typy opravných dokladov:
  1. Credit memo (zníženie základu dane): najfrekventovanejší opravný doklad v porovnaní s ostatnými typmi opravných dokladov. Ak nevymožiteľná pohľadávka nie je vyrovnaná platbou, daňový doklad Credit memo je automaticky vytvorený na vrátenie odvedenej DPH pre daňový úrad v príslušnej čiastke a tento doklad je možné vytlačiť a odoslať zákazníkovi prostredníctvom korešpondencie FI-CA.
  2. Debit memo (zvýšenie základu dane): tento doklad je automaticky vytvorený v prípade, ak k pohľadávke už bol vytvorený opravný doklad Credit memo, ale dodatočne bola opravená pohľadávka zaplatená úplne alebo čiastočne. Doklad Debit memo je vytvorený v príslušnej čiastke a tento doklad je možné vytlačiť a odoslať zákazníkovi prostredníctvom korešpondencie FI-CA.
  3. Credit memo korekcia (zvýšenie základu dane): tento doklad opravuje opravný doklad Credit memo a je automaticky vytvorený manuálnym iniciovaním v prípade, ak Credit memo bolo vytvorené nesprávne (napr. chybné označenie nevymožiteľnej pohľadávky pre opravu) v príslušnej čiastke a tento doklad je možné vytlačiť a odoslať zákazníkovi prostredníctvom korešpondencie FI-CA.
  4. Debit memo korekcia (zníženie základu dane): tento doklad opravuje opravný doklad Debit memo a je automaticky vytvorený v prípade, keď k došlej platbe k nevymožiteľnej pohľadávke bol vytvorený doklad Debit memo, ale priradenie platby bolo zrušené/resetované.

Automatické vytvorenie opravných dokladov Credit memo, Debit memo a Debit memo korekcia je možné zrealizovať prostredníctvom transakcie FKKID_TC  v dialógu alebo na pozadí (tiež v simulačnom režime) v závislosti od situácie/stavu, v akom sa označená položka nachádza:

  • V sekcií “Rozsah platnosti” vyber “Účtovanie označených položiek”, v sekcií “Akcia” vyber “Aktualizácia účtovania”, v sekcií “Režim” vyber “Reálny chod.”
  • V sekcií “Vstupné parametre” vyber typ opravy “1” – Oprava DPH, zadaj kľúč odsúhlasenia, dátum účtovania a dokladu.
  • V sekcií “Riadenie zobrazenia” vyber “Zobraziť výsledky” a “Vypísať opravné doklady podľa čísla.”
  • V sekcií “Dáta opravovaného dokladu” vo výberových kritériách zadaj napr. referenčné číslo FI-CA dokladu/dokladov, pre ktorý sa má vytvoriť opravný doklad a klikni na “Vykonanie.”
  • Po úspešnom spracovaní sú vytvorené opravné doklady k označeným položkám pre opravu.Automatické vytvorenie opravného dokladu Credit memo korekcia je možné zrealizovať manuálne prostredníctvom transakcie FKKID_TC1  v dialógu:
  • V sekcií “Akcia” vyber “Zobraziť opravné doklady.“
  • V sekcií “Riadenie” zadaj kľúč odsúhlasenia, dátum účtovania a dokladu.
  • V sekcií “Výbery” vo výberových kritériách zadaj napr. číslo FI-CA dokladu/dokladov, pre ktorý sa má vytvoriť opravný doklad a klikni na “Vykonanie.”
  • Označ požadované doklady Credit memo ku ktorým sa má vytvoriť opravný doklad a klikni na “Správna oprava” (Opraviť opravný doklad).

4. Zobrazenie a kontrola opravných dokladov:
Zobrazenie opravných dokladov je možné prostredníctvom transakcie FKKID_TC v dialógu alebo na pozadí, ktorá zobrazí všetky vytvorené opravné doklady podľa zadaných výberových kritérií. Zobrazenie opravných dokladov s analýzou stavu a úplnosti vytvorených opravných dokladov je možné prostredníctvom transakcie FKKID_TC1 v dialógu alebo na pozadí , ktorá zobrazí všetky vytvorené opravné doklady podľa zadaných výberových kritérií s indikáciou status/stavu a potreby vytvorenia opravného dokladu.

  • Transakcia FKKID_TC:
   • V sekcií “Rozsah platnosti” vyber “Účtovanie.”
   • V sekcií “Akcia” vyber “Zobrazit existujúce účtovania.”
   • V sekcií “Riadenie zobrazenia” označ voľby podľa potreby a klikni na “Vykonanie.”
   • V sekcií “Data opraveného dokladu” zadaj napr.referenčné číslo FI-CA dokladu/dokladov, pre ktorý sa má zobraziť opravný doklad a klikni na“Vykonanie.”
  • Transakcia FKKID_TC1:
   • V sekcií “Akcia” vyber “Zobraziť opravené doklady.”
   • V sekcií “Riadenie” zadaj “Zobrazenie detailov položiek.”
   • V sekcií “Výbery” vo výberových kritériách zadaj číslo FI-CA dokladu/dokladov, pre ktorý sa má zobraziť detail a klikni na “Vykonanie.”
   • Pre každú označenú položku sú zobrazené detailné informácie, vrátane „Relevantnej opravnej čiastke DPH“, už „Opravená čiastka“, „Rozdiel“ týchto čiastok,  navrhovaný „Typ opravy“ atď.  v relevantných prípadoch.

5. Označenie položiek na základe vstupného súboru: Hromadné označenie položiek pre opravu je možné aj na základe vstupného súboru uloženého na lokálnom zariadení, ktorý obsahuje čísla FI-CA dokladov nevymožiteľných pohľadávok určených pre opravu prostredníctvom transakcie FKKID_TC1 (aj v simulácií):

  • V sekcií “Akcia” vyber “Označenie položiek z odovzdaného súboru.”
  • Zadaj Názov cesty a súboru, Dôvod opravy, a ID referencie externého paketu a klikni na “Vykonanie.”

Predpoklady

 1. Základný customizing: Základné nastavenia je možné zrealizovať prostredníctvom transakcie SM34 vo View Cluster FKKID_TC_VC:
  • Dôvod opravy: Je možné definovať dôvody opráv.
  • Typ opravy: Je možné definovať typy opravy.
  • Kategória opravy: Kategórie opravy sú preddefinované v systéme a k danej vybranej kategórií je potrebné priradiť typ korešpondencie, ktorý bude používaný pre opravné doklady.
  • Profil opravy: Je možné definovať Profil opravy pre zvolenú Kategóriu opravy. Profil opravy je následne priradený k účtovnému okruhu. V prípade, ak majú nastavenia rovnako platiť pre viacero Účtovných okruhov, stačí nastaviť jeden profil a priradiť ho k viacerým Účtovným okruhom. V rámci profilu je možné priradiť:
   • Dôvod opravy: Je možné priradiť jeden z nastavených Dôvodov opravy
   • Typ opravy: Je možné priradiť nastavené Typy opráv a priradiť k nim nastavené Druhy dokladov, Hlavné a vedľajšie operácie pre účtovanie opravných dokladov.
   • Zdroj akcie opravy: Je možné priradiť Zdroj akcie opravy, ktore sú preddefinované v systéme a k nemu príslušný nastavený Typ opravy:
    1. Oprava označených položiek: Označená položka je relevantná pre opravu – Credit memo.
    2. Storno opráv označených položiek: Označená položka s opravou (s Credit memo) je relevantná pre opravu.
    3. Oprava vyrovnaných položiek: Označená položka s opravou (s Credit memo) a je vyrovnaná platbou, je relevantná pre opravu.
    4. Storno opráv vyrovnaných položiek: Označená položka s opravou (s Debit memo) a vyrovnanie platby bolo resetované, je relevantná pre opravu.
   • Nastavenie vyrovnania: Je možné nastaviť, v ktorých prípadoch sa položka považuje za zaplatenú podľa Dôvodu vyrovnania, ktorý je preddefinovaný v systéme
  • Účtovné okruhy: Je možné priradiť účtovné okruhy k nastaveným profilom.
 1. Základný customizing pre účtovanie:
  • V transakcií FQC0, zadaj účtovnú oblasť 3200.
  • Zadaj príslušnú účtovnú osnovu.
  • Je možné nastaviť účtovné atribúty vytváraného opravného dokladu, na základe odvodenia atribútov z opravovaného prvotného dokladu (označená položka pre opravu).

Ako Zobraziť Vytvorené Opravné Doklady v Zobrazení FI-CA Dokladu (napr. v transakcií FPE3 – Zobrazenie dokladu, FPE2 – Zmena dokladu)

Zobrazenie opravných dokladov k položke obchodného partnera v rámci zobrazenia alebo zmeny dokladu FI-CA (FPE3, FPE2) je možné prostredníctvom customizingu a implementácie podľa nižšie uvedenej procedúry:

 1. Spustenie transakcie “SPRO” a uzol Finančné účtovníctvo
 2. Naviguj do Finančné účtovníctvo / Zmluvný kontokorentný účet / Základné funkcie / Účtovania a doklady / Doklad / Príprava obrazoviek pre spracovanie / Zahrnutie vlastných polí do detailných obrazoviek. (Je možné využiť aj informácie uvedené v blogu: Adding custom screen to FPE1, FPE2 and FPE3 transactions a vytvoriť vlastnú novú detailnú záložku pre položky obchodného partnera.
 3. Doplnenie údajov o opravných dokladoch – je možné:
  • Doplniť jednotlivé polia alebo.
  • Použiť tabuľkové zobrazenie údajov pre prípady, ak k jednej položke obchodného partnera existuje viacero opravných dokladov.Polia, ktoré môžu by pridané na záložke, sú v databázových tabuľkách DFKKIDTCT (Tax Corrections – Items for processing) alebo DFKKIDTC (Tax Corrections – Correction Records). Relácia na opravenú položku obchodného partnera je uložená v poliach TCRPD, TCRPR a TCRPI (kľúčové polia pre opravenú položku dokladu) alebo môžu byť referované prostredníctvom skupiny polí TRKEY_S.

   Treba vziať na zreteľ, že relácia na opravné údaje je na úrovni položky dokladu (OPUPK) namiesto úrovne podpoložky: to znamená že opravné údaje sa vzťahujú k položke bez ohľadu na existujúce podpoložky.

  • Údaje o opravných dokladoch môžu byť načítané priamo z databázových tabuliek DFKKIDTCT a DFKKIDTC alebo pomocou metód READ_TCT_FOR_TCRPI alebo READ_TC_FOR_TCRPI z triedy FKKID_CL_TC_DB.
  • Údaje o opravných dokladoch v transakcií FPE2 môžu byť len načítané a zobrazené, a opravné doklady/údaje nemôžu byť žiadnym spôsobom menené. Zmeny v opravných dokladoch a údajoch môžu byť realizované len prostredníctvom transakcií  FKKID_TC alebo FKKID_TC1, ktoré môžu byť vyvolané prostredníctvom implementovania tlačítka na záložke.

SAP Notes

SAP Help Portal

Aktualizovaná dokumentácia bude uverejnená na SAP Help Portal potom ako budú uvedené Support Packages v SAP notes k dispozícií.